“TISCO” ติดโผหุ้นยั่งยืนผลงานเด่นนวัตกรรมเพื่อสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

    “TISCO” ติดโผหุ้นยั่งยืนผลงานเด่นนวัตกรรมเพื่อสังคม


TISCO  ติดอันดับหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560  สะท้อนการดำเนินงานด้านความยั่ งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ใช้ความเชี่ยวชาญทางการเงินสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม รักษาสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้ารั กษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มุ่ งเน้นความรับผิดชอบในมิติด้ านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล  เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากการเปิดเผยรายชื่อหุ้นยั่งยื น หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)   โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย   ทิสโก้เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลื อกให้เป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560  ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมู ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่ าง 30,000-100,000 ล้านบาท   และเป็น 1 ใน 7 ของกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินที่ ได้รับคัดเลือก      โดย นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิ สโก้ (Mr. Suthas Ruangmanamongkol, Group Chief Executive) กล่าวว่า  “ เป็นเรื่องน่ายินดี  เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ตลาดหลั กทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าเรามีการดำเนินธุรกิ จที่ยั่งยืน    ควบคู่กับการคำนึงถึงสังคมสิ่ งแวดล้อมและธรรมาภิบาล  ซึ่งกลุ่มทิสโก้มีการกำหนดกลยุ ทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ  4  แนวทางด้วยกัน  ได้แก่ การยึดมั่นในหลักการบริ หารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิ จการที่ดี   การมุ่งเน้นผลการดำเนิ นงานระยะยาว  การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม   และการร่วมเสริมสร้างสังคมให้ มั่นคงและมีความสุข  ทั้งหมดนี้อยู่ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ  เพื่อรักษาสมดุลระหว่างผลประกอ บการและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่ วนได้เสียของเรา”

นอกจากการดำเนินธุรกิจที่มี การเติบโตของผลประกอบการและสร้ างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้ นอย่างสม่ำเสมอแล้ว    กลุ่มทิสโก้ยังให้การสนับสนุ นการพัฒนาสังคม และมีเป้าหมายในการร่วมเป็นส่ วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้ าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainability Development Goals - SDGs) โดยองค์การสหประชาขาติ ผ่านการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็ งในอนาคต  โดยมีการดำเนินงานที่ตอบสนองต่ อเป้าหมายโลกดังกล่าวในด้านต่ างๆ อาทิเช่น การศึกษา การเข้าถึงและการพัฒนาเศรษฐกิ จในชุมชน เป็นต้น 

การประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนดั งกล่าวพิจารณาจากผลงานในปี 2559    ซึ่งบริษัทมี ผลประกอบการทางธุรกิจที่ดี  ควบคู่กับการสร้างคุณค่าที่ยั่ งยืนสู่สังคม  ด้วยผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การลงทุนรูปแบบใหม่ๆ  อาทิ  “กองทุนทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” (TISCO ESG Investment Fund for Society : TISESG-S)  โดยผลตอบแทนที่ได้รั บจากการลงทุนจะนำกลับไปใช้ ในโครงการเพื่อสังคม      นอกจากนี้  ยังมีโครงการให้ความรู้ ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม  ได้แก่  โครงการ “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” ให้ความรู้การเงินแก่กลุ่มลูกค้ ารายย่อยในชุมชนตามภูมิภาคต่างๆ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิ จไมโครไฟแนนซ์ของบริษัทในเครือ  ให้รู้จักออมก่อนใช้  เห็นความสำคัญของการทำบัญชีครั วเรือน  การบริหารจัดการหนี้  เข้าใจการคำนวณดอกเบี้ย  รู้ทันหนี้นอกระบบและภั ยทางการเงิน  ซึ่งในปี 2559  มีผู้เข้าอบรมกว่า 24,000 คน    อีกโครงการหนึ่งเป็นการพั ฒนาแกนนำเยาวชนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายทั่วประเทศให้มี ความรู้ และปลูกฝังวินัยทางการเงิน   ผ่าน“ค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ ” ซึ่งหลังการอบรม  ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนกลับไปต่ อยอดความรู้ที่ได้รับ ด้วยการจัดกิจกรรม “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน”   ในภูมิลำเนาของตนเอง  โดยปี 2559  สามารถต่อยอดกิจกรรมสู่ชุ มชนได้ถึง 78,668  คน   

ก่อนหน้านี้ ทิสโก้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่ นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือกลุ่มหลักทรัพย์  ESG100  ติดต่อกัน 3 ปี  และได้รับการประเมินด้ านการกำกับดูแลกิจการ หรือ CG  ในระดับดีมาก (Excellent CG Scoring ) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะจัดให้มี การมอบรางวับในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอิ นทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ