สถาบันอาหาร โชว์แผนพัฒนาเครือข่าย SME มะพร้าว กลุ่มทับสะแก ชูปลูกอินทรีย์ – แปรรูป

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สถาบันอาหาร  โชว์แผนพัฒนาเครือข่าย SME มะพร้าว กลุ่มทับสะแก ชูปลูกอินทรีย์ – แปรรูป


สถาบันอาหาร แจงโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561  ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้ วย  คืบหน้าไปมาก ได้เครือข่ายครบ 17 กลุ่มจากทั่วประเทศ  ภาพรวมเน้นส่งเสริมการแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม    เผยแผนยุทธศาสตร์กลุ่มเครือข่ ายมะพร้าวทับสะแก  หนุนปลูกมะพร้าวอินทรีย์   และแปรรูปน้ำมะพร้าวผลแก่เป็น “ผงชงพร้อมดื่ม”  ชูจุดเด่นที่มีเกลือแร่ต่างๆปริ มาณสูง  เจาะกลุ่มผู้เสียเหงื่อ และนักกีฬา ระยะยาวตั้งเป้าพัฒนากระบวนการผ ลิตให้ได้มาตรฐาน GMP และ HALAL เพื่อการส่งออก

 นางนิตยา  พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้าการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม(สสว.)  ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่า ย SME ปี 2561  ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้ วยว่า ขณะนี้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ โดยผู้นำเครือข่ายและผู้ประสานง านเครือข่าย(CDA) ของแต่ละกลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพั ฒนาเครือข่ายเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ ใช้ในการวางแผนพัฒนาและสนับสนุ นการดำเนินงานของเครือข่ายให้ ครบ 17 แผน มีจำนวน CDA รวมทั้งสิ้น 54 คน จากกลุ่มมะพร้าว 33 คน และจากกลุ่มกล้วย 21 คน

โดยมีสมาชิกจากกลุ่มเครือข่ายมะ พร้าว 10 กลุ่มทั่วประเทศ ได้แก่ 1)ทับสะแก 2)บางสะพานน้อย 3)พะงัน 4)ชุมพร(มะพร้าวสองเล)  5)สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี(สสพ.มะพร้าว)  6)สระบุ รี ฉะเชิงเทรา นครนายก(มะพร้าวมิตรภาพ)  7)ราชบุรี สามร้อยยอด กรุงเทพฯ  8)หนองคาย เลย นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด 9)นครปฐม(มะพร้าวน้ำหอมสามพราน) และ10)ปราจีนบุรี   ส่วนกลุ่มเครือข่ายกล้วย 7 กลุ่ม ได้แก่ 1)สกลนคร  2)กาญจนบุรี(กล้วยกาญจ์)  3)ปทุมธานี  4)กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก  5)มหาสารคาม  6)ปัตตานี  และ7)ชุมพร

“ล่าสุดกลุ่มเครือข่ายมะพร้าวทั บสะแก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตมะพร้ าวแกงเป็นหลัก ได้สรุปแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มเค รือข่ายว่า ในระยะกลางและระยะยาวจะเน้นส่งเ สริมการปลูกมะพร้าวให้เป็นการปลู กแบบอินทรีย์(Organic)  โดยจะนำผลผลิตมะพร้าวมาสร้างสร รค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้มากที่ สุด  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการสู ญเสียจากสถานการณ์แมลงศัตรูพื ชระบาด ทั้งนี้จะนำน้ำมะพร้าวแก่สด มาแปรรูปเป็น “ผงชงพร้อมดื่ม” ด้วยเห็นว่าคุณค่าของน้ำมะพร้าว แก่นั้นมีเกลือแร่ต่างๆในปริมาณ สูง เช่น โพแทสเซียม ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เสียเหงื่อ และนักกีฬา มีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดชัดเจ น และจะพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ม าตรฐาน GMP และ HALAL สร้างช่องทางการตลาดเพื่อการส่ง ออกต่อไป  ส่วนแผนระยะสั้นทางกลุ่มได้ให้ก ารสนับสนุนจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์(GI)  ให้กับมะพร้าวทับสะแก ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้า วแกงที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นเฉพาะตัว คือ เนื้อหนา กะลาบาง ผลใหญ่ ผลดก และมีความมันของกะทิสูงกว่ามะพร้ าวจากแหล่งอื่น เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต และช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้า”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ