CPT จับมือพันธมิตร สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการโรงเลื่อยไม้ภาคใต้

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

CPT จับมือพันธมิตร สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการโรงเลื่อยไม้ภาคใต้


 

 ‘ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์’ หรือ CPT ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ากำลั งสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่ องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิ งการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ มอเตอร์ขนาดใหญ่และระบบควบคุ มไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่ อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตตู้ไฟฟ้ ารายอื่น) ร่วมทุน ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ (TTG) ตั้งบริษัทร่วมทุน สร้างนวัตกรรม ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้ าที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรั บโรงเลื่อยไม้ ลุยคว้างาน 22 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 1,320 ล้านบาท คาดดำเนินการแล้วเสร็จทุ กโครงการพร้อมรับรู้รายได้ทั้ งหมดภายในปี 2562

            นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPT ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ากำลั งสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่ องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิ งการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่ อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย เปิดเผยว่า บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลขึ้ นมาใหม่ โดยได้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด (สัดส่วน 60:40) ที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมด้ านหม้อไอน้ำ (Boiler) การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Co-Generation)  และการปรับแต่งระบบการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด (Efficiency Optimization) โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จำกัด โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิ จจากการนำเศษไม้ (Wood chip) จำนวนมากที่เป็นของเหลื อจากการผลิตของโรงเลื่อยไม้ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 300 โรงในภาคใต้ ซึ่งสามารถนำเอามาเป็นเชื้อเพลิ งของหม้อไอน้ำรุ่นใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกเหนือจากการใช้ความร้ อนของไอน้ำในการอบไม้ได้เหมื อนเดิมแล้ว ยังสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ งานในโรงงานได้เองอีกด้วย

“จากที่ทีมงานร่วม CPT-TTG ได้เก็บข้อมูลและศึกษาในเบื้ องต้น เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่ วยทำให้โรงเลื่อยไม้ประหยัดค่ าไฟฟ้าได้ถึง 20-25 ล้านบาทต่อปีต่อโรง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษั ทใหม่ เพื่อนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชี วมวลขนาดเล็กขนาด 1 เมกะวัตต์ หรือ 1 MW Biomass Co-Generation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มี ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ สูงกว่าที่โรงไม้ใช้อยู่ในปัจจุ บัน รวมทั้งลดมลพิษได้มากกว่ าระบบเดิม มาช่วยเหลือผู้ ประกอบการในภาคใต้ให้มีต้นทุ นการผลิตที่ต่ำลงและสามารถแข่ งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่ วยลดภาระการใช้ไฟฟ้ าของโรงงานเลื่อยและอบไม้ซึ่งมี อยู่กว่า 300 โรงในภาคใต้ ทำให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีเสถี ยรภาพมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

            ทั้งนี้ การดำเนินการของบริษัทใหม่ แบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก ดำเนินการจำหน่ายและติดตั้งเครื่ องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านบาท เริ่มดำเนินการเดือน กันยายน 2561 แล้วเสร็จประมาณ มีนาคม 2562

             เฟสสอง ดำเนินการจำหน่าย ติดตั้ง และให้ Financial Lease เครื่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลจำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท เริ่มดำเนินการเดือน พฤศจิกายน 2561 แล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2562

            และเฟสสาม ดำเนินการจำหน่าย ติดตั้ง และให้ Financial Lease เครื่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลจำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท เริ่มดำเนินการเดือน มกราคม 2562 แล้วเสร็จประมาณ กรกฎาคม 256 โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดจะมีมู ลค่ารวมทั้งสิ้น 1,320 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้ที่มาจาก Financial Lease, Maintenance Services และ Recurring Income อื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมี EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 25-30%

                นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะร่วมพั ฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าจากชี วมวลให้ได้ไม่น้อยกว่าอีก 50 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทภายในปี 2563 และบริษัทฯ ยังมีแผนจะใช้ศักยภาพที่มี ในการพัฒนากระบวนการผลิตในอุ ตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิ ตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กั บผู้ประกอบการ เช่น โรงนึ่งข้าว โรงปาล์ม ต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ