กรมการค้าภายใน พร้อมใจช่วยชาวสวน จัดงาน “DIT Incredible Fresh สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร”

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมการค้าภายใน พร้อมใจช่วยชาวสวน จัดงาน “DIT Incredible Fresh สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร”


กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและต่างประเทศบริ โภคผลไม้ไทย ในงาน “DIT Incredible Fresh สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร” ในแหล่งท่องเที่ยวชั้ นนำและสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ช่วงเดือนสิงหาคม 2561

 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้การจัดงาน “DIT Incredible Fresh  สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร” เพื่อให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จั กและเพิ่มการบริโภคผลไม้ไทยให้ แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการยกระดับศั กยภาพในการทำการตลาดสินค้าผลไม้ ไทยควบคู่กับการบูรณาการการท่ องเที่ยวไทย และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ ให้เกษตรกรชาวสวนและเศรษฐกิ จไทยเพิ่มขึ้น การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการบริหารจั ดการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ .เพื่อช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มช่ องทางสำหรับการกระจายสินค้าให้ แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้ นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ ยวไปพร้อมกัน

ทางกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริ มผลผลิตของเกษตรกรเสมอมา การช่วยผลักดันให้เกิดการพั ฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้ มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็ นการเพิ่มช่องทางและสร้างความนิ ยมในการรับประทานผลไม้ไทยให้กับ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธะกิ จหลักของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คือ การมุ่งมั่นและดำเนิ นการตามนโยบายรัฐบาลในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ การนำประเทศไทยเป็นชาติ มหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้ อนของโลก โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ นั่นคือ การส่งเสริมให้เกิดการบริ โภคผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งจะต่อยอดไปถึงการผลักดั นและพัฒนาคุณภาพของอุ ตสาหกรรมผลไม้ไทยต่อไป

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจั ดงานไปแล้ว 1 ครั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 16-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่ างมากจากประชาชนทั่วไป และกำหนดจัดกิจกรรรม                   ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-12  สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี และครั้งที่ 3 ในวันที่   28-30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้ งนี้จะได้รับการตอบสนองเป็นอย่ างดีจากนักท่องเที่ยวและทำให้ ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและสร้ างโอกาสทางตลาดในอนาคตต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage: DIT ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน  และ ผมชื่อผัก นามสกุลผลไม้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ