“ยะลา” เดินหน้าทุเรียนคุณภาพ ชาวสวนทำเงินกว่าปีละ218ล้าน

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“ยะลา” เดินหน้าทุเรียนคุณภาพ ชาวสวนทำเงินกว่าปีละ218ล้าน


นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวถึงโครงการทุเรียนคุณภาพปีที่ 2 ว่า จากการประชุมความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีเกษตรกรจาก 12 อำเภอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 834 ราย รวมทุเรียน 24,216 ต้น ซึ่งรวมเกษตรกรจากนราธิวาสและปัตตานีบางส่วนที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วย

โครงการทุเรียนคุณภาพ จังหวัดยะลาร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ตามยุทธศาสตร์ “ทุเรียน ซิตี้” ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งได้ถอดบทเรียนมาจากการดำเนินการในปีแรก มีการนำความคิดเห็นจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนมาปรับปรุง เพื่อทบทวนการดูแลบำรุง รักษาต้นทุเรียน โดยดำเนินการตั้งแต่การบำรุงต้น ใบ ดอก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว รวม 8 ขั้นตอน

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการทำงานในปีแรกแล้วครั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกทุเรียนคุณภาพฯ เพื่อรับซื้อตามเกรดในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ มีการกำหนดมาตรฐาน เกรดระดับ ต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน คาดการณ์ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 834 ราย จะมีกำไรจากการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนคุณภาพเฉลี่ยต้นละ 9,000 บาท รวมกำไรไม่น้อยกว่า 218 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการสร้างอาสาสมัครโครงการฯโดยคัดเลือกจากคนในพื้นที่ให้ไปฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยองก่อนกลับมาแนะนำเกษตรกรในโครงการ โดยอาสาสมัคร 1 คน จะรับผิดชอบส่งเสริม ติดตามทุเรียนประมาณ 400 ต้น
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ