กรมบังคับคดีเป็นปลื้มผลการสำรวจ ประชาชน“เชื่อมั่น”กระบวนบังคับคดี

วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมบังคับคดีเป็นปลื้มผลการสำรวจ ประชาชน“เชื่อมั่น”กระบวนบังคับคดี


กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด เปิดเผยการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี โดยผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 97.8 เชื่อมั่นในการดำเนินงานของกรมบังคับคดีและร้อยละ 93.8 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม

โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่าพันธกิจหลักของกรมบังคับคดี คือ ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า เป้าหมายการให้บริการ คือ "ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม" ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงกำหนดตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละความพึงพอใจ / เชื่อมั่น ในการเข้ารับบริการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์

ล่าสุด กรมบังคับคดีจึงได้จัดทำโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นและข้อคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่องานด้านกระบวนการบังคับคดี รวมถึงการให้บริการ  e-Service ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการที่อำนวยความสะดวก และรวดเร็วกับผู้ใช้บริการในยุค Digital โดยผลการสำรวจจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีในการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของสาธารณชนต่อภารกิจสำคัญในกระบวนการบังคับคดีในอนาคต ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงได้มอบหมายให้บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดอันเป็นหน่วยงานภายนอกดำเนินการสำรวจวิจัย เพื่อให้ผลการสำรวจมีความเป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

ด้านนายพรหเมศร์  เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด แถลงว่าการวิจัยสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี ใน 5 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 2. กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 3. กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 4. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และ 5. กระบวน การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และมีการสำรวจถึงการรับรู้และความคิดเห็นต่อการให้บริการ e-Service ของกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการเพื่อมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดแก่ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความโปร่งใสเป็นธรรมในการดำเนินงาน โดยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,645 รายทั่วประเทศ พร้อมทั้งศึกษาวิจัยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูล3 ส่วน คือ การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face Interview) โดยการใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ทั้งนี้ ผลการความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี 1.ในด้านความเชื่อมั่นของผู้รับบริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีต่อกระบวนการบังคับคดี พบว่า ร้อยละ 97.8 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม, ร้อยละ 96.7 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง, ร้อยละ 96.1 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย, ร้อยละ 97.2 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้, ร้อยละ 96.2 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี, ร้อยละ 95.9 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย, ร้อยละ 99.2 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประมูลซื้อทรัพย์/การขายทอดตลาด และร้อยละ 100.0 มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการการวางทรัพย์ 2. ด้านประชาชนร้อยละ 72.8 มีความเห็นว่าบทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดี ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์ต่อด้านการค้า การลงทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และร้อยละ 73.8 มีความเห็นว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำ 3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ร้อยละ 93.8 4. ประชาชนร้อยละ 96.9  เห็นด้วยต่อการดำเนินงานของกรมบังคับคดีเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” และ 5. ร้อยละ 98.2 มีความคิดเห็นว่าทุกขั้นตอนของการดำเนินการและการบริการของกรมบังคับคดีมีความโปร่งใส
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ