ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 5 พันล้าน ต่อยอดธุรกิจเสริมแกร่งอาชีพ

วันศุกร์ที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2562

ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 5 พันล้าน ต่อยอดธุรกิจเสริมแกร่งอาชีพ


นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)วงเงิน 5,125 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมไปต่อยอดธุรกิจและส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยแบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมโครงการปกติ จำนวน 3,125 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้  และวงเงินกู้ยืมโครงการพิเศษ จำนวน 2,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0-1% มีจำนวน 12 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ การสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ การส่งเสริมการและผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร การสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนการเกษตร ตามแผนที่ Ari-Map ในนิคมสหกรณ์และโครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคมที่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งให้สหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อช่วยเหลือสมาชิก หากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือและเยียวยาเร่งด่วน สหกรณ์สามารถขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อนำไปดูแลช่วยเหลือสมาชิกและฟื้นฟูอาชีพหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ทันท่วงที ซึ่งทางกรมฯได้ปรับแนวทางในการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ทันสถานการณ์ โดยกำชับให้ทุกจังหวัดวางแผนบริหาร จัดการเงินกพส.ที่กรมฯจัดสรรให้ไป สามารถตอบสนองกับความต้องการของสหกรณ์และความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงฤดูกาลรวบรวมผลผลิตการเกษตรสำคัญต่างๆ ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และผลไม้ สหกรณ์จำเป็นต้องใช้เงินทุน หมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากกพส.จะต้องทันกับความต้องการของสหกรณ์ด้วย

“เป้าหมายของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ คือ เปิดโอกาสให้สหกรณ์ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้ดูแลและสร้างประโยชน์แก่สมาชิก โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็กที่ยังต้องการการพัฒนาเพื่อให้สามารถเติบโตและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกจังหวัดกลับไปวางแผนในการจัดสรรเงินกพส.และพิจารณาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองว่ามีสหกรณ์ใดที่พร้อมรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากโครงการพิเศษ โดยเน้นให้สหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อดูแลให้ถึงตัวสมาชิกจริงๆ เช่น การนำไปส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ดูแลผลผลิตการเกษตรของสมาชิก พัฒนาการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตลอดจนถึงติดต่อช่องทางการตลาด เนื่องจากขณะนี้มีห้างโมเดินเทรดหลายแห่งติดต่อเข้ามาเนื่องจากต้องการสั่งซื้อพืชผักผลไม้โดยตรงกับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะต้องกลับไปส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงกับที่ผู้บริโภคและตลาดต้องการ เพื่อป้อนห้างโมเดินเทรดได้นำไปวางจำหน่ายตามสาขาต่างๆ หรือตลาดอื่นๆ ถ้าปริมาณเยอะ ทางห้างจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์นำผักและผลไม้สดไปขายได้เป็นรายวัน และจะสนับสนุนโรงตัดแต่งโรงคัดคุณภาพผลผลิตให้กับสหกรณ์ด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีหากสหกรณ์หันมาสนับสนุนอาชีพสมาชิกโดยผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าการผลิตสินค้าเกษตรของสหกรณ์จะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และส่งผลทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ที่มั่นคงสามารถส่งชำระหนี้คืนให้สหกรณ์ได้ ซึ่งกรมฯคาดหวังว่าเงินกพส. จะมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้สหกรณ์ได้นำไปดูแลและสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ