มูลนิธิแอมเวย์ เทเงิน1.6 ลบ.สนับสนุนโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู”ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิแอมเวย์ เทเงิน1.6 ลบ.สนับสนุนโครงการ  “ฟาร์มสุขภาพของหนู”ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย


มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยจึงร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สร้างสรรค์โครงการ ฟาร์มสุขภาพของหนู” โดยได้ดำเนินการนำร่องให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่งในพื้นที่ จ.กาญจนบุรีและราชบุรี ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด โรงเรียนมีโภชนาการดี เด็กพัฒนาการสมวัย ศูนย์กลางฐานความรู้ ขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ขยายความรู้ไปสู่ชุมชนและครอบครัว และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นายกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย กล่าวว่า โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของมูลนิธิแอมเวย์ที่จะส่งเสริมโภชนาการของเด็กให้ได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยเงินสนับสนุนในโครงการทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท ทำให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่า 2,500 คน และจากการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการทำให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันเด็กๆ ให้ได้รับโภชนาการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอบริโภค เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อสร้างรายได้ ทำให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่หลากหลายขึ้น มีสารอาหารครบถ้วน โรงเรียนมีรายได้หมุนเวียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายสู่ชุมชน โดยการส่งเสริมด้านโภชนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูแบ่งออกเป็น 3กิจกรรมหลัก ได้แก่  1) ฟาร์มกูรู Farm Guru เชิญตัวแทนครูและผู้นำชุมชน 80 คน มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโภชนาการ และศึกษาดูงานเกษตร ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ในเดือนตุลาคม 2561 

2) ฟาร์มโรงเรียน Farm to School โรงเรียนแต่ละแห่งจัดทำแผนงานพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน มีผลผลิตที่หลากหลายได้มาตรฐานและปลอดภัย นำมาประกอบอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วน โดยดำเนินการตามแผนงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมูลนิธิได้มอบทุนตั้งต้นรวม 800,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ อาทิ การปลูกพืชผักเพื่อบริโภค การเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ ปลานิล การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดทำบัญชีฟาร์ม บันทึกปริมาณผลผลิต รวมถึงปัญหาและผลการดำเนินการเพื่อรายงานความคืบหน้าของแผนงานต่อมูลนิธิแอมเวย์ และ 3) ฟาร์มสุข Happy Farm จัดคาราวานลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความสำเร็จของแต่ละโรงเรียน เมื่อวันที่ 8มีนาคม 2562 โดยมูลนิธิและอาสาสมัครนักธุรกิจแอมเวย์ คณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 150 คนร่วมทำกิจกรรมปลูกผัก 5 สี ให้อาหารสัตว์ และให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง พร้อมมอบมอบชุดของขวัญและสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมเกมมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบทุนหมุนเวียนอีก 800,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนงานต่อไปในอนาคต

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ