“กรมส่งเสริมการเกษตรฯ” เดินหน้า “พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป” สร้างโอกาสในตลาด

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“กรมส่งเสริมการเกษตรฯ” เดินหน้า “พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป” สร้างโอกาสในตลาด


นายชาตรี บุญนาค  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์  กล่าวว่า  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต สินค้า OTOP เกษตรแปรรูป”ประจำปี พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด กระบวนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีพื้นฐานจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่เหมาะสม โดยผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตอย่างเหมาะสม สู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์  เพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย

โดยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจการของผู้ประกอบการชุมชน โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 102 กลุ่ม จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของตนเองให้มีความพร้อมสามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งเสริมการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหา ความยากจนในท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

จากที่รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยการสร้างรายได้ สร้างความเจริญและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัย กำลังการผลิต คุณภาพหรือความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับอายุการเก็บรักษาที่สั้น จึงนำไปสู่ข้อจำกัดด้าน ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ในด้านราคา และความอยู่รอดของผู้ประกอบการในระบบตลาดเสรี

ทั้งนี้  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป” ประจำปี พ.ศ. 2562 และได้เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิต มาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ จะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ