ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน GAP ความร่วมมือการค้าไทย-กัมพูชา

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน GAP ความร่วมมือการค้าไทย-กัมพูชา


เมื่อเร็วๆนี้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนาย สก โสเพียก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระบุรี และตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำและสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยว่ามีมาตรฐานสากล และเมื่อนำไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่นจะทำให้สินค้าประเภทนั้นๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของระบบการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ครบวงจรของไทยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางให้กัมพูชานำไปปรับมาตรฐานการผลิตและการกระจายสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออกของทั้งสองประเทศและต่ออาเซียนในที่สุด 

นายวีรศักดิ์ เสริมว่า ความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน และนำไปสู่การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ โดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน   

ทั้งนี้ ไทยและกัมพูชาต่างเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตร จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการค้าสินค้าเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ระหว่างกันโดยมีระดับอธิบดีเป็นประธาน  พิจารณาเรื่องการอำนวยความสะดวกและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้คณะทำงานฯนี้เช่นกัน

สำหรับ ไร่เจริญพงศ์ ของนายคุณเจริญพงศ์ การีหว่าง เป็นไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้งจากกรมวิชาการเกษตร และเป็นไร่ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลูกพืชเพื่ออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ไร่นี้มีขนาด 27 ไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแล้ว 55 วัน (เวลาเพาะปลูกพร้อมเก็บเกี่ยว คือ 120วัน)

ปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อปีก่อนและหลังได้รับการรับรองมาตรฐานไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากผลผลิตจะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศมากกว่า แต่ระบบ GAP จะส่งผลต่อระบบการผลิตอื่นๆ ที่ทำให้มีต้นทุนลดลง เช่น การการจดบันทึกข้อมูลของพืช การจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถคาดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปได้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ