NEDA สำรวจถนนสองช่องทางสู่ “ทวาย” เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ไทย-เมียนมา”

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

NEDA สำรวจถนนสองช่องทางสู่ “ทวาย” เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ไทย-เมียนมา”


พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA เปิดเผยว่า คณะ NEDA ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง อยู่ในแผนแม่บทการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเชียน (ASEAN Connectivity) ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor : SEC) เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค เชื่อมอาเชียนกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตก นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จากพื้นที่ฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

พันเอก ดร.ศรัณยู กล่าวอีกว่า โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทบทวนแผนและแนวทางในการพัฒนา (2) เพื่อทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง (3) เพื่อทำการประมาณราคาก่อสร้าง และ (4) ปรับปรุงแบบก่อสร้างของถนนขนาดสองช่องจราจรเดิม ในการเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดน ไทย-เมียนมา

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางศึกษาโครงการตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ดูความคืบหน้าของงานศึกษาและออกแบบ โดยเฉพาะแนวทางข้าม/ทางลอดของสัตว์ป่า (Wildlife Crossing) ต่างๆ โดยแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดของถนนของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไปทางทิศตะวันออก ที่บริเวณ กม.16+458 และสิ้นสุดที่ กม.156+500 บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตำบลพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งลักษณะภูมิประเทศตลอดแนวเส้นทางเป็นภูเขาสลับกับที่ราบสูง

“การพัฒนาและปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ที่ผ่านมา NEDA ได้เน้นย้ำให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบถนนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม หลีกเลี่ยงการสูญเสียพื้นที่ป่า ดำเนินควบคู่ไปกับการออกแบบการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีต่อการพัฒนาโครงการ NEDA ยังได้มีประชาสัมพันธ์และรับข้อเสนอแนะโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการใน 3 ภาษา อีกด้วย”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ