บีทีเอสกรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

บีทีเอสกรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่  2


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  ประจำปี 2562 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หมวดอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่งติดต่อกันเป็นปีที่ 2  สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการได้รับการยอมรับในการที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ  มีแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนชั้นนำ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิก DJSI Emerging Market  ติดต่อกันเป็นปีที่ 2   ซึ่งเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการดำเนินธุรกิจหลักในระบบขนส่งมวลชน  ซึ่งเป็นการระบบการขนส่งคาร์บอนต่ำที่ไม่เพียงแต่ช่วยตอบสนองความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน หากแต่ยังช่วยลดปัญหามลพิษอันเกิดจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบเดิม ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

นายกวิน กล่าวอีกว่า บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่น และความพยายาม ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดของพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา ให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันตามเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) โดยมีเป้าหมายสำคัญ 17 เป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนหลักการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UN Global Compact) ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต    

นับจากนี้ บริษัทฯ จะยังเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพากลุ่มบริษัทบีทีเอสไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน

Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก โดยมี RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เป็นผู้ประเมินจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์กำหนดว่า บริษัทที่จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษัทแรก และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Markets สูงสุด 800 บริษัทแรก ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 3,517 บริษัททั่วโลก
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ