KTAM เปิดขาย Roll Over ประจำ 3 เดือน ชู 0.75% ต่อปี

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

KTAM เปิดขาย Roll Over ประจำ 3 เดือน ชู 0.75% ต่อปี


นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย Roll Over รอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น 3( KTFIX3M3)รหัสกองทุน คือ K6H  ตั้งแต่วันที่  17-21 กุมภาพันธ์ 2563  อายุโครงการประมาณ 3  เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/บัตรเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  ในสัดส่วน 100% มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ  ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.75% ต่อปี  ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ทั้งนี้ สภาวะตลาดตราสารหนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแส Risk Off จากความกังวลเรื่องการระบาดของ Coronavirus รวมถึงจากการที่ Bond Supply ใหม่ น่าจะมีไม่เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากความล่าช้าของงบประมาณปี 2563 และตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ลง 0.25% ต่อปี สู่ระดับ 1.00% ต่อปี โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติเป็นยอดขายสุทธิจำนวน 2,403 ล้านบาท โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 14 pbs. มาอยู่ที่ 0.94% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 8 pbs. มาอยู่ที่ 1.06% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 8 pbs. มาอยู่ที่ 1.23% ต่อปี สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ความคืบหน้าของสถานการณ์ Coronavirus และวิธีการรับมือ ความคืบหน้าของ พรบ. งบประมาณปี 2563 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ และการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุตามแรงขายทำกำไรจากการลดลงมาแรงของอัตราผลตอบแทนในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับตลาดเริ่มคลายความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ Coronavirus รวมถึงกระแส Risk On จากข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่งและการที่จีนมีแผนจะลดภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 75,000 ล้าน USD ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากนัก และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้ง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก อนึ่ง ทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กรุงไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ