ซีพีเอฟ สร้าง “เครือข่ายชุมชน” ดูแลผืนป่ายั่งยืน ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ซีพีเอฟ สร้าง “เครือข่ายชุมชน” ดูแลผืนป่ายั่งยืน ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหาร


โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” เข้าสู่ปีที่ 5 ของระยะที่ 1 ช่วยฟื้นฟูและพลิกผืนป่าแห้งแล้งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีเพื่อปกป้องผืนป่าและคืนสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” เข้าสู่ปีที่ 5 ของโครงการระยะที่ 1 (ปี  2559-2563) ที่กรมป่าไม้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟและชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เขาพระยาเดินธงจ.ลพบุรี เป็นกิจกรรมอีกครั้งที่ชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธงร่วมกันติดตามดูแลในกิจกรรมซ่อมฝายชะลอน้ำเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝน         

ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดงานและนำชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธงลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ผืนป่าเขาพระยาเดินธงเป็นผืนป่าสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศเป็นป่าต้นน้ำของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนขอขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยิ่งน่ายินดีที่ชุมชนตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการช่วยกันปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่             

นายชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนางานด้านป่าไม้และการฟื้นฟูป่าของประเทศไทยด้วยรูปแบบการปลูกป่า 4 รูปแบบที่ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปีนี้เข้าสู่ปีที่ 5 ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมของผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่ากลับคืนสู่พื้นที่นอกจากนี้ชุมชนที่อยู่รอบผืนป่าของโครงการฯได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผืนป่าแห่งนี้    

นายดวงมนู ลีลาวณิชย์ รองประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธงเพื่อซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในพื้นที่ของโครงการฯแสดงให้เห็นความสามัคคีและการตระหนักรู้ของคนในพื้นที่  ที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยังประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน

“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชุมชนในพื้นที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองเกิดจิตสำนึกหวงแหนป่าเพื่อส่งมอบทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้รุ่นลูกหลานต่อไป” 

ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีของโครงการระยะที่ 1 ซึ่งมีการติดตามดูแลและประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องสภาพของผืนป่าแห่งนี้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าต้นไม้หลากหลายชนิดจากต้นกล้าเล็กๆเติบโตขึ้นสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนโดยในปี 2562 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 39,690 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี    

นอกจากนี้ซีพีเอฟส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธงดำเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร (ปี 2562 -2566 ) มีเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโดยส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคเองและเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกและแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและอนุบาลปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน  
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ