"กระทรวงอุตฯ" ผนึก อว. ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้านท่องเที่ยว CIV กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้นำแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์

ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นมาท้องถิ่นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนำร่อง11 มหาวิทยาลัย พัฒนา11วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นหมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อมโดยคาดว่าจะสามารถสร้างการมีงานทำให้คนในชุมชนมากกว่าร้อยละ 10 และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นบาทต่อครัวเรือน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญถึงความสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและการสร้างการมีงานทำในชุมชน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด–19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ที่เคยมีงานทำกลายเป็นคนว่างงานกว่า 2.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากในช่วงเดือนเมษายนที่มีจำนวนกว่า 5 แสนคนโดยพบว่าส่วนใหญ่แรงงานได้อพยพกลับภูมิลำเนาประกอบกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนคือโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village) หรือ หมู่บ้าน CIV ที่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาจากเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แทนในการดำเนินการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมบูรณาการความร่วมมือในภาคใหญ่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสาเพื่อให้เกิดการใช้ทักษะความรู้ความสามารถจากคนรุ่นใหม่สร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริงซึ่งถือเป็นเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจถึงบริบทของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคเพื่อวางแผนการดำเนินงานสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) คือ หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรมวิถีชีวิตมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการหรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดยโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสาได้นักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจตามความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เทคโนโลยีการผลิต การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนทั้งแบบ One day trip และแบบพักค้างคืนและการช่วยยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้ซึ่งคาดกว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกว่าครัวเรือนละ 2 หมื่นบาทและสร้างการมีงานทำในชุมชนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10

อย่างไรก็ดีโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสามีกำหนดดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2563 โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ