CPFจับมือมหิดลอบรมพนง.ด้านอาชีวอนามัย-นำร่องCPFเวียดนาม

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

CPFจับมือมหิดลอบรมพนง.ด้านอาชีวอนามัย-นำร่องCPFเวียดนาม


มหิดล ร่วมกับ ซีพีเอฟ พัฒนาบุคลากรทั่วโลก ยกระดับมาตรฐาน “ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” (CPF SHE&En) หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร  

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือกับซีพีเอฟในครั้งนี้ เป็นการนำองค์ความรู้มาต่อยอดกับโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคม โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำหรับซีพีเอฟ ขึ้น และใช้จัดอบรมให้กับบุคลากรของซีพีเอฟ กิจการในต่างประเทศ เป็นเวลา 6 เดือน  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาคการผลิตอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีต่อพนักงาน และชุมชน การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของอาหารที่ยั่งยืน

"ภาคเอกชนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างมหิดลและซีพีเอฟในการพัฒนาหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเป็นการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ของมหิดลและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดไปสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องได้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ขณะเดียวกัน ยังเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่ได้นำประสบการณ์ของภาคเอกชน สำหรับการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม"  รศ.ดร.ชะนวนทอง กล่าว

นายชัยวุฒิ  เมฆโหรา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจผลิตอาหารสัตว์บก และ Innovation และ SHE&En  เขตประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า ซีพี เวียดนาม ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมเวียดนาม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา  3 ประโยชน์ ของซีพีเอฟ โดยให้บุคลากรของบริษัทฯเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตอาหารโดยรอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

นายสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์กร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การบริหารจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับองค์กร ทั้งในแง่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ มีการป้องกันความเสี่ยงหรือการเสียหาย การจัดการต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ช่วยให้องค์กรมีผลดำเนินงานอยู่ในระดับแนวหน้า./มหิดล ร่วมกับ ซีพีเอฟ พัฒนาบุคลากรทั่วโลก ยกระดับมาตรฐาน “ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” (CPF SHE&En) หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดทำโครงการ "พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน" ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำร่องจัดอบรมให้กับพนักงานของ ซีพี เวียดนาม เป็นแห่งแรก  

  
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ