เยาวชนหวั่นรัฐรื้อกม.เอื้อธุรกิจสุรา-แอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

เยาวชนหวั่นรัฐรื้อกม.เอื้อธุรกิจสุรา-แอลกอฮอล์


เครือข่ายเด็กและเยาวชน 50 องค์กร ออกแถลงการณ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  หวั่นธุรกิจสุรามอมเมา เสนอแก้ พ.ร.บ.ควบคุมน้ำเมา เปิดทางขาย 24 ชม.- โฆษณาเสรี เอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจ  ทำลายเจตนารมณ์ปกป้องเด็ก พร้อมหนุนร่าง พรบ.ฉบับ ภปค. อุดช่องว่างกฎหมาย  พ้อรัฐเดินหน้าไม่เต็มสูบป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เครือข่ายองค์กรด้านเด็ก เยาวชนและเครือข่ายสุขภาพ 50 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในประเด็นการแก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ซึ่งทางฝั่งธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อย ได้ผลักดันให้มีการแก้ไข  โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การเปิดทางให้โฆษณาได้เสรี  ขายได้ ตลอด 24 ชม.  ขายในมหาวิทยาลัยได้  รวมถึงให้จัดส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถมได้ เป็นต้น ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับเดิมอย่างสิ้นเชิง  เป็นกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าปกป้องเด็กและเยาวชน  คุ้มครองสุขภาพประชาชนและลดผลกระทบทางสังคม

นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ  ผู้ประสานงานเครือข่าย Active  Youth กล่าวว่า   จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 พบว่าสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย แม้จะลดลงต่อเนื่อง  แต่ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสูงถึง 15.9 ล้านคน หรือร้อยละ 28.4 ที่น่าห่วงคือในจำนวนนี้เป็นนักดื่มที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี มากถึงร้อยละ 47.1  พบอายุเฉลี่ยของผู้ที่ดื่มครั้งแรกเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 20.3 ปี ผู้ชายจะดื่มไวกว่าผู้หญิงเล็กน้อย โดยผู้ชายจะดื่มครั้งแรกเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 19.3 ปี และผู้หญิง 23.7 ปี

“ที่น่ากังวลคือ พบเยาวชนไทยเริ่มดื่มครั้งแรกตั้งแต่อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ สูงถึงร้อยละ 12.2  สาเหตุสำคัญที่ทำให้ดื่มสุรามากที่สุด คือเลียนแบบเพื่อน หรือเพื่อนชวน ร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ อยากทดลอง ร้อยละ 29.1  และต้องการเข้าสังคมในงานรื่นเริง  ร้อยละ 17.7

ทั้งนี้ ภาพรวมคนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีละ 26,000 คน   มูลค่าเสียหาย  ความสูญเสีย โอกาสจากการทำงาน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่มากกว่า 1.5 แสนล้านบาทต่อปี

สำหรับปัจจัยสำคัญของการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ คือ การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ง่ายเกินไป  เช่น  ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ตลอดจนการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น  

“แม้ปัญหาและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นที่ประจักษ์ เช่น การทะเลาะวิวาท ปัญหาความรุนแรงในครอบ

ครัว การล่วงละเมิดทางเพศ อาชญากรรม ปัญหาอุบัติเหตุเจ็บตายบนท้องถนน  แต่ธุรกิจน้ำมายังคงผลักดันเพื่อสนองผลโยชน์ทางธุรกิจด้วยการเสนอแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ โดยเสนอให้อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย, ยกเลิกมาตรการควบคุมเรื่องเวลา ทำให้ขายได้ตลอด 24 ชม. โฆษณาได้อย่างเสรี  รวมถึงการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) ซึ่งทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งสิ้น  ทำลายเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายในการปกป้องเด็กและเยาวชน  ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  กลายสภาพเป็นกฎหมายที่สนับสนุนการค้าขายได้อย่างเสรี” นายสุรนาถ กล่าว

ด้านนายณัฐพงศ์  สำเภาแก้ว  ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง  กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 20 กันยายน เราจึงขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อรัฐบาล  รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ เพื่อเป็นของขวัญในวันเยาวชนแห่งชาติ คือ 1.   ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครอง  ปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด  ด้วยนโยบายและมาตรการที่เข้มแข็ง  จริงจัง  รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย มากกว่ามุ่งปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจ  และควรมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชนได้แสดงออก ปล่อยของ  ลดพื้นที่เสี่ยงในชุมชน

2.ขอคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ฉบับของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย เพราะในมาตราต่างๆ ที่เสนอแก้ไข นั่น คือการทำลายเจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุ้มครองปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างสิ้นเชิง แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจรายใหญ่  สร้างความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยละเลยผลกระทบทางสังคม

3.เครือข่ายขอสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฉบับของภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) ที่สร้างความชัดเจนในการควบคุมการโฆษณา ห้ามการใช้ตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโฆษณา  เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน  และเพิ่มความรับผิดของผู้ขายฯลฯ ขอเรียกร้องให้ฝ่ายธุรกิจประกอบกิจการโดยคำนึงถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง  

และ 4. ขอเชิญชวนเพื่อนเยาวชนให้ตระหนักถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ หันมาดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย   ลดโอกาสการเจ็บป่วย  อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรายังมองว่าภาครัฐตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  ปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยสุราน้อยเกินไป

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ