บอร์ดใหญ่ “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” ประชุม ผลักดันงบประมาณรับภาระงานปี 2565

วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บอร์ดใหญ่ “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” ประชุม ผลักดันงบประมาณรับภาระงานปี 2565


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ video conference โดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎร์ เป็นประธานการประชุม ณ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและประกาศของ ศบค.อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะ ได้สรุปประเด็นการประชุมว่า

1. เห็นชอบอนุมัติกรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 707,344,737.58 บาท

2. เห็นชอบขออนุมัติงบกลางปี 2565 รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อการบริหารสำนักงาน การจัดการหนี้ (เงินชดเชยที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้ทดลองจ่ายชำระหนี้แทนเกษตรกร และการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร เป็นเงิน 5,548,062,500 บาท)

3. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคล ซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ....

4. เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราของคณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าระเบียบของคณะกรรมการตรวจสอบจะประกาศใช้ตามกฎหมายต่อไป

5. เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 3,041 ราย มูลหนี้ 1,696,716,047.48 บาท

6. เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) จำนวน 6 ราย 6 บัญชียอดเงินรวม 3,208,300 บาท และอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกรตามมติ ครม. 10 เมษายน 2555

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ