ธ.ก.ส.จับมือ4หน่วยงานรัฐ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับคนไทย

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ธ.ก.ส.จับมือ4หน่วยงานรัฐ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับคนไทย


นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางสาวนวพร          มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง     “ความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน”  เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่    คนไทย เพื่อให้มีทักษะทางการเงินที่จำเป็น และความรู้ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพเสริม รวมถึงการวางแผนทางการเงิน การออม การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การจัดการหนี้ การเงินในยุคดิจิทัล และการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564                ณ ห้องประชุม @BOT อาคารศูนย์เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ