“สสว.ประชุมความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน” เร่งส่งเสริม MSME ในระดับพื้นที่ บุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คาดสร้างมูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 “สสว.ประชุมความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน” เร่งส่งเสริม MSME ในระดับพื้นที่ บุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คาดสร้างมูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญผู้แทนส่วนราชการ เอกชน องค์กร สมาคม สมาพันธ์ ชมรมที่เกี่ยวข้องกับ MSME ประชุมแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามากกว่า1.3 ล้านล้านบาท!!! ผ่าน www.thaismegp.com 

นายมานิต จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. เป็นประธานเปิดการประชุมแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา MSME กว่า 15 หน่วยงานเข้าร่วม ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

นายมานิต จตุจริยพงศ์ กล่าวในที่ประชุมว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่ม MSME เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ ผ่านระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) แต่ที่ผ่านมีผู้ประกอบการ เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้จำนวนน้อย ในปี 2565 สสว. จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ MSME ให้ได้รับทราบโอกาสและความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและพร้อมเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯให้บรรลุผลสำเร็จ”

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของผู้ประกอบการ MSME พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ MSME ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีความพร้อม สามารถเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านมาตรการ "THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย" ทาง www.thaismegp.com ด้วย

ในช่วงบ่าย ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหารือร่างเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงร่างเกณฑ์การมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจาก MSME สูงสุด ทั้งในมิติของจำนวนเงิน และสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ "THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย" ทาง www.thaismegp.com เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย โดยกำหนดแต้มต่อสำหรับผู้ประกอบการ MSME ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาต่ำสุด และการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้เลือกจากผู้ประกอบการ MSME เป็นลำดับแรก อีกทั้งยังให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ MSME ที่มีสินค้าได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ร้อยละ 15 โดยผู้ประกอบการ MSME ที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เป็นที่เรียบร้อย มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คือ ภาคการผลิตรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ส่วนภาคการค้าและบริการ รายได้รวมต่อปีไม่เกิน 300 ล้านบาท และผ่านการรับรองความเป็นผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนด โดยสินค้าที่ภาครัฐนิยมจัดซื้อจัดจ้างในลำดับต้น ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ วัสดุก่อสร้าง-อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานพาหนะ-พาหนะให้เช่า คอมพิวเตอร์-ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สื่อสาร หนังสือและสื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้สำนักงาน เวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ