“NT” เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี “NT Youth Club” จับมือชุมชนเทศบาลนครนครปฐม

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

“NT” เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี “NT Youth Club” จับมือชุมชนเทศบาลนครนครปฐม


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ “เพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club”  โดยมี นายชยชัย  แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ ระหว่าง NT กับเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนทวารวดี 

โดย ดร.รสพร ทองธรรมจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี  นายเสรินทร์  แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองนครนครปฐม นายสุพจน์  พุกสุริย์วงศ์ โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนาม มี นายชนินทร์  สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  NT ร่วมเป็นสักขีพยานฯ  ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.นครปฐม ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเทศบาลนครนครปฐม ในการอบรมด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในชุมชนที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สังคมได้อย่างง่ายดายและกว้างขวางโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้าในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล นำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเข้าถึงชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย

นายชนินทร์  สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  NT  กล่าวว่า NT เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ภายใต้กรอบสำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน Sustainability โดยโครงการ “เพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club” เป็น CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลัก (Core Competency) ในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ NT  มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการNT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน 

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Clubประจำปี 2565 มีการดำเนินงานกำหนดที่จะเปิดชุมชนใหม่ จำนวน 4 ชุมชน  โดยได้เปิดชุมชนใหม่ของปี 2565 แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุมชน ซึ่งได้เปิดโครงการไปแล้ว (เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565) และจังหวัดนครปฐมได้รับคัดเลือกให้จัดกิจกรรม NT CSR เป็นแห่งที่ 2 ในชื่อ “ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม” เป็นชุมชนในโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง  NT  เทศบาลนครนครปฐม  โรงเรียนทวารวดี รวม 3 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ โดยการอบรมพัฒนาความรู้ให้เยาวชนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook ,YouTube ,Website ,Tiktok เป็นต้น รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านตลาดออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ผ่านนิทรรศการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การให้บริการเมืองอัจฉริยะ Smart City ด้วยระบบ Social Security โดยการใช้บริการผ่านระบบเสาอัจฉริยะสมาร์ทโพล (Smart Pole) ที่รวมหลากหลายบริการเข้าไว้ด้วยกันในเสาต้นเดียว เช่นระบบกล้องวงจรปิด ลำโพงระบบเสียงประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ สามารถควบคุมทุกระบบได้จากศูนย์กลาง ตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และการแสดงนิทรรศการแนะนำการดำเนินงานด้านการเกษตรสมัยใหม่รูปแบบของแปลงเกษตรอัจฉริยะ IoT ซึ่งที่ผ่านมาการได้เข้าไปเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อไปปรับใช้ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม ที่สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand ที่มีการยกระดับบริการและรูปแบบการทำงาน และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คู่ขนานกับการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนหรือเมืองที่น่าอยู่ มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกิจกรรมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนในจังหวัดนครปฐม มาร่วมออกร้าน อาทิ สินค้าหมูแปรรูป เช่น ลูกชิ้นหมู หมูแผ่น กุนเชียง หมูหยองผลไม้ ส้มโอนครชัยศรี  ขนมของฝาก กะหรี่ปั๊ป ขนมเปี๊ยะ ข้าวหลาม  เสื้อมัดย้อม กระเป๋าผ้าบาติก และน้ำสมุนไพร เป็นต้นบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ