“อีคลาวด์วัลเล่ย์” รับโล่เกียรติยศ องค์กรคนดี ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

“อีคลาวด์วัลเล่ย์” รับโล่เกียรติยศ องค์กรคนดี ประจำปี 2565


ภาคภูมิใจเป็น 1 ใน 65 องค์กร ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกจาก คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

นายอมรินทร์ บุรินทร์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีคลาวด์วัลเล่ย์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ eCloudvalley ผู้นำด้านการบริการดูแลระบบคลาวด์ เปิดเผยว่า จากความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ในโอกาสได้รับคัดเลือกจาก คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้ร่วมเป็น 1 ใน 65 องค์กรคนดี ประจำปี 2565 พร้อมรับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

โดยพิธีมอบโล่เกียรติยศครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศยกย่อง เชิดชู องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นองค์กรต้นแบบที่ดีในสังคมไทย สามารถพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรและบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ขึ้นภายในองค์กร และสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับ อีคลาวด์วัลเล่ย์ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่สร้างอัตลักษณ์หรือค่านิยมองค์กร มุ่งเน้นนำลูกค้าขึ้นสู่บริการบนคลาวด์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และด้วยบริการของบริษัทเป็นบริการที่เกี่ยวกับการให้บริการระบบบนคลาวด์ ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ พนักงานจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและต้องได้รับการปลูกฝังการให้บริการที่ดี เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางธุรกิจและให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

รวมถึงการสร้างความเชื่อถือระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยมีการแจกแจงรายละเอียดขอบเขตการให้บริการอย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามมาตรฐานระดับโลก การรักษาข้อมูลและปกป้องข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างสูงสุด โดยบริษัทจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าเพื่อให้การให้บริการทางลูกค้าได้ดีที่สุดตลอดระยะเวลาสัญญา การป้องกันการทุจริตระหว่างองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญและจะมีการยกเลิกบริการทันทีเมื่อมีการตรวจพบการกระทำทุจริตทางธุรกิจ รวมถึงจะมีการรับผิดชอบในการให้บริการที่ไม่ได้คุณภาพหรือมีความผิดพลาด

ซึ่งการรักษาความเชื่อถือระหว่างผู้ใช้บริการและรักษาคุณภาพของการให้บริการจากผู้ให้บริการดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญข้อกำหนดต่างๆ ได้มีการรับรองและการประกาศใช้ในหนังสือสัญญาอย่างชัดเจน รวมถึงมีการกำกับดูแลขอบเขตดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงบทบาทในการสร้างคนดีให้กับองค์กร โดยการให้คำแนะนำ แสดงเป็นตัวอย่าง รวมถึงมีการอบรม และตรวจสอบการรับรู้ ตระหนักและปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ภายในองค์กรและของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ

ดังจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีความเข้าใจในหน้าที่และขอบเขตของตนเอง เมื่อมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติการที่ผิดปกติจะมีการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเสมอ รวมถึงโครงสร้างของบริษัทมีลักษณะที่เปิดรับต่อการร้องเรียนและพร้อมตรวจสอบในทุกขั้นตอน และปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน จึงมีการกำหนดธรรมมาภิบาล และปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ ทั้งหมดนี้นำมาสู่การพิจารณาและได้รับคัดเลือกเป็น องค์กรคนดี ประจำปี 2565

อนึ่ง อีคลาวด์วัลเล่ย์ (ECV) เป็นคู่ค้า AWS Premier Tier Services ที่เกิดในคลาวด์ มุ่งเน้นการให้บริการคลาวด์แบบครบวงจรแก่ลูกค้า เชี่ยวชาญใน Next Generation Managed Services, Cloud Migration, Big Data & Analytics, Cloud Native บริการการพัฒนา, CDN และ DevOps บนคลาวด์ ECV รองรับการเติบโตของภาคธุรกิจดิจิทัล ด้วยจำนวนพนักงานรวมกว่า 600 คน ให้บริการครอบคลุม 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้รับใบรับรอง IT มากกว่า 1,000 รายการ ใบรับรอง AWS มากกว่า 600 รายการ และให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,800 ราย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง https://www.ecloudvalley.com/th/บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ