“มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ร่วม “บี.กริม” จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ประจำปี 2565 ส่งเสริมวิชาชีพพยาบาล สืบสานพระปณิธานตามรอยสมเด็จย่า

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

“มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ร่วม “บี.กริม” จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ประจำปี 2565 ส่งเสริมวิชาชีพพยาบาล สืบสานพระปณิธานตามรอยสมเด็จย่า


ผู้ที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง เพราะเป็นผู้ที่มิใช่เพียงแต่ประกอบอาชีพโดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้น แต่ต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานอีกด้วย”

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 990 ทุน รวมทั้งสิ้น 10,650,000 บาท เพื่อสืบสานพระปณิธานและเจตนารมณ์ทางวิชาชีพพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า และส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาของอาชีพพยาบาลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติพิธีมอบทุนฯ จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่บี.กริม ถนนกรุงเทพกรีฑา 

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “อาชีพพยาบาลมีความผูกพันกับผู้คนตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต ตั้งแต่ถือกำเนิดจนกระทั่งจากโลกนี้ไป วัตถุประสงค์หลักที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ก็เพื่อสืบทอดอุดมการณ์วิชาชีพพยาบาลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละและยึดถือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมบุคลากรพยาบาลให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และด้านจริยธรรม สามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยได้ พร้อมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป”

พวงเพชร บุญสาย เลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวว่า “มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปี 2533 เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 90 พรรษา มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 จนเรียนจบหลักสูตร 4 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพียงมุ่งหวังให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพพยาบาล เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม”

ในปี 2533 มูลนิธิฯ และบี.กริม ได้เริ่มต้นมอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทต่อปี ต่อมาได้เพิ่มเป็นทุนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2565 นี้ มีการมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 990 ทุน ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 780 ทุน และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 80 ทุน  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 80 ทุน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จำนวน 40 ทุน และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 10 ทุน ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” แล้วรวมทั้งสิ้น 6,994 ทุน เมื่อรวมกับการมอบทุนในปีนี้อีก 990 ทุน จะเป็นทุนที่ได้มอบทั้งสิ้น 7,934 ทุน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 1,457 คน นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้มอบทุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 8 โรงเรียน รวมเป็นทุนการศึกษาที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้น 10,650,000 บาท อีกทั้งยังได้มอบเงินจำนวน 1,050,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรการกุศลในพระราชูปถัมภ์อีก 11 องค์กร  

ธิดารัตน์ รักษากลิ่น นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กล่าวว่า “การได้เห็นความยากลำบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร คือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจเลือกเรียนพยาบาลวิชาชีพ แต่ด้วยฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจน การได้รับทุนนี้จึงช่วยลดความวิตกกังวลและแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อย่างมาก ขอขอบคุณมูลนิธิฯ และบี.กริมที่สนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นชั้นปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน และเมื่อสำเร็จการศึกษา จะนำความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ สานต่อเจตนารมณ์ของสมเด็จย่าในการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป”

นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังจัดกิจกรรม “ค่ายตามรอยสมเด็จย่า” ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่ได้รับทุนก่อนเรียนจบชั้นปีที่ 4 และออกไปประกอบอาชีพพยาบาล ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาและสร้างความรักในศักดิ์ศรีของอาชีพพยาบาล เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาสานต่อพระปณิธานด้านอาชีพพยาบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  “ค่ายตามรอยสมเด็จย่า” มีการจัดมาแล้วรวม 4 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 285 คน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้มูลนิธิฯ จำเป็นต้องงดกิจกรรมดังกล่าวในปี 2563 – 2565 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ