4 สมาคมใหญ่ร่วมมือปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ยกระดับข้าวรักษ์โลก “BCG Model”

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

4 สมาคมใหญ่ร่วมมือปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ยกระดับข้าวรักษ์โลก “BCG Model”


วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ระหว่างสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลกสมาคมศูนย์ข้าวชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ อาคารกรมการข้าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ทางสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก เป็นผู้พัฒนาส่งเสริมชาวนาและเกษตรกรผ่านโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model

โดยที่ผ่านมาเป็นโครงการนำร่องระยะที่ 1 ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้จัดสรรค์งบประมาณลงมาเพื่อดำเนินการในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปัจจุบันโครงการใกล้แล้วเสร็จ และกำลังจะเริ่มโครงการนำร่องระยะที่ 2 อีก 60 กองทุนหมู่บ้าน ในเดือนธันวาคม 2565 นี้ อีกทั้งสำนักงานเลขานุการสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือถึงกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทำการยกระดับโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model จึงเป็นที่มาของ ความร่วมมือในการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน

โดยสัญญาความร่วมมือฉบับนี้จัดทำเพื่อแสดงถึงความร่วมมือของ 4 สมาคมฯ ที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรชาวนาไทยให้ทำการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน ตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกอบด้วย สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก สมาคมศูนย์ข้าวชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย ด้วยความร่วมมือของ 4 สมาคมฯ จะเป็นการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้ชาวนานักรักษ์ นักพัฒนาสามารถพัฒนาการทำนาของตนเอง ไปเป็นการทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้การตลาดนำการเพาะปลูก ภาคีโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวในราคาที่เหมาะสม ตามนโยบาย BCG Model ที่ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเพาะปลูก มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ ของความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก เป็นผู้อบรมให้ความรู้ ดูแลโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ วัดผลและจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สมาคมศูนย์ข้าวชุมชน(ประเทศไทย) เป็นผู้ดูแลส่งเสริมเมล็ดพันธ์ข้าวให้กับโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model และเป็นผู้ประสานงานศูนย์ข้าวชุมชนในการส่งเสริมโครงการข้าวรักษ์โลกในระดับตำบลและอำเภอ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เป็นผู้ดูแลส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ให้ชาวนาและเกษตรกรเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลของโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model  สมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นผู้กำหนดตลาดชนิดของข้าวที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชน นำไปจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งเสริมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model และเป็นผู้กลับมารับซื้อข้าวหลังการเก็บเกี่ยวในราคาที่ดีและเหมาะสมตามคุณภาพของข้าว

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ