ศาลยุติธรรม ชวนประชาชนร่วมแสดงข้อคิดเห็น-ข้อมูล ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ก.ต. บุคคลภายนอก 20-27 ม.ค.นี้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ศาลยุติธรรม ชวนประชาชนร่วมแสดงข้อคิดเห็น-ข้อมูล ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ก.ต. บุคคลภายนอก 20-27 ม.ค.นี้


ศาลยุติธรรม เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงข้อคิดเห็น-ข้อมูล ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรับข้อมูลทุกช่องทาง ไปรษณีย์-แฟกซ์-อีเมล เริ่ม 20-27 ม.ค.นี้

นายศักดิ์ชัย รังสีวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงนามในประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 เพื่อแจ้งให้บุคคลทั่วไปร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้สมัคร เข้ารับเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย นายมานะ นิมิตมงคล , นายณรงค์ ใจหาญ , พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา , นายปรีชา ชวลิตธำรง , นายประศาสน์ชัย ตัณฑพานิช

โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น ส่งข้อมูลมายัง สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ระบุหนังสือถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ หรือส่งเอกสารทางแฟกซ์ (FAX) หมายเลข 02-500-1096 หรือทางอีเมล (e-mail) : ojdc@coj.go.th

ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลข้อคิดเห็น ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปโดยการส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้สมัครดังกล่าว เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร โดยคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ และรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ