ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 4.50 บาท พร้อมมติแต่งตั้ง ‘พรเทพ พรประภา’ เป็นประธานกรรมการธนาคาร

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 4.50 บาท พร้อมมติแต่งตั้ง ‘พรเทพ พรประภา’ เป็นประธานกรรมการธนาคาร


ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 12 เมษายน 2566

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,589,793,023.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2566

โดยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ พรประภา ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ