“คูโบต้า” ปักหมุดหนุกเกษตร NET ZERO ในทุกมิติ เล็งปั๊มยอดขายปีนี้ ทะลุ 67,000 ล้านบาท

วันพุธที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2566

“คูโบต้า” ปักหมุดหนุกเกษตร NET ZERO ในทุกมิติ เล็งปั๊มยอดขายปีนี้ ทะลุ 67,000 ล้านบาท


สยามคูโบต้า เผยผลประกอบการปี 2565 ปิดงบยอดขายที่ 63,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 67,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7% เดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 45 ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาให้นวัตกรรมเกษตรเป็นมากกว่าเครื่องจักรกลการเกษตร โดยทุกกระบวนการของธุรกิจเกิดขึ้นบนแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มุ่งการสร้าง White Agri-World โลกเกษตรสีขาว หรือ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรด้วยความรับผิดชอบ เร่งรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรสุทธิเป็นศูนย์  (NET ZERO Emission) ล่าสุดเตรียมฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ อัดแคมเปญเอาใจลูกค้าตลอดทั้งปี

 
นายจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา สยามคูโบต้ามีผลการดำเนินงานตรงตามเป้าหมายที่คาดไว้ ซึ่งผลประกอบการในปี 2565 มียอดขายอยู่ที่ 63,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนในประเทศ 60 : ต่างประเทศ 40 โดยปัจจัยบวกจากภายนอกที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางภาคเกษตร ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนดี ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น และนโยบายจากภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งทางเทคโนโลยีและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม สำหรับในปี 2566 นี้ สยามคูโบต้าได้ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ 67,000 ล้านบาท ซึ่งจะเติบโตเพิ่มขึ้น 7%

ทั้งนี้จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อนในขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบรุนแรง ต่อผลผลิตอาหารทั่วโลก และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามร่วมแก้ไขปัญหา สยามคูโบต้าตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้าในการเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม โดยจะดำเนินตามนโยบาย Global Major Brand (GMB) คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 45 เราจะยังคงตั้งมั่นให้การสนับสนุนภาคเกษตรของไทย ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงาน พร้อมเร่งสนับสนุนภาคเกษตรไทยให้เป็น Net Zero ในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
 
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เผยถึงภาพรวมสถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยในรอบปีที่ผ่านมาว่า สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยส่งผลให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและทำการผลิตมากขึ้น อีกทั้งราคาผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรสนใจซื้อเครื่องจักรฯ สำหรับเพาะปลูกและบำรุงดูแลรักษามากขึ้น รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐมีการส่งเสริมยกระดับเกษตรกรไทยสนับสนุน Smart Farming ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการ จึงทำให้ภาพรวมของตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยเพิ่มขึ้น 11%  และGDP ภาคการเกษตรมีการขยายตัว 2.5% ในขณะที่ภาพรวมตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในกัมพูชา และ สปป.ลาว ก็เติบโตเพิ่มขึ้น 8 % อันเป็นผลจากรัฐบาลส่งเสริมการผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อส่งออกมากขึ้น

สยามคูโบต้า จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2566 ดังนี้ 1. มุ่งพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มพืช 2. ขยายธุรกิจบริการด้านนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยร่วมมือกับ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด และกลุ่ม Startup มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาครัฐ และเอกชน 3. ขยายตลาดใหม่และพัฒนาศักยภาพผู้แทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรองรับการเติบโตของตลาด 4. ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้แข็งแรงและยั่งยืน  5. มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยนโยบาย ESG และ Net Zero Emission

ในส่วนของการพัฒนาองค์กรและสินค้าของสยามคูโบต้า เราให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการทำเกษตรของโลกเกษตรใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไปสู่โลกเกษตรสีขาว White Agri-World  ภายใต้แนวคิด “ใช้น้อย ได้มาก เพื่อความยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเกษตรอย่างรับผิดชอบผ่านส่วนผสมที่เป็นกุญแจสำคัญ ได้แก่ White Machinery นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ White Solutions นวัตกรรมวิธีการทำเกษตรรูปแบบใหม่ White Corporation องค์กรสีขาวที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน โดยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับโลกเกษตรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ Key Driver ที่จะเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการเป็นผู้นำด้าน NET ZERO Emission ในภาคการเกษตร โดยรณรงค์ให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในองค์กรและภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต การจัดการน้ำและปุ๋ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโซลูชันเกษตรแม่นยำที่ลดการปล่อยคาร์บอน โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ

สำหรับการพัฒนาโครงการด้านสังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบาย ESG สยามคูโบต้าได้ดำเนินการ โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า ให้องค์ความรู้จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และช่วยเกษตรกรในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการเพิ่มรายได้ โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมกันใช้เครื่องจักรฯ เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ และโครงการชุมชนเกษตรเพาะสุขสยามคูโบต้า มุ่งแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับรายได้ให้เกษตรกรรายครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาคูโบต้าฟาร์ม ในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำเกษตรคาร์บอนต่ำ และเพิ่มพื้นที่สร้างประสบการณ์ใหม่อีก 2 โซน ได้แก่ โซน For Earth For Life และ โซนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน Net Zero Emission ในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์

​“ในวาระก้าวสู่ปีที่ 45 สยามคูโบต้าได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “ท้าทายโลกเกษตร” (Challenging Agri-Word For The Better Living) โดยมีแนวคิดในการพาเกษตรกรไปสู่เป้าหมายในเส้นทางที่ดีที่สุดด้วยความมั่นใจ ท่ามกลางโลกที่กำลังรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งกลุ่ม Traditional Farmer ที่ต้องการนวัตกรรมเกษตรมาช่วยเติมเต็มให้ชีวิต กลุ่ม Smart Farmer ที่กำลังมองหานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อการทำเกษตรที่สมาร์ตยิ่งขึ้น รวมไปถึง Non Farmer ที่สนใจการทำเกษตร ที่มองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆ แต่ยังขาดประสบการณ์ ซึ่งเชื่อว่า นวัตกรรมเกษตรที่สยามคูโบต้าไม่หยุดพัฒนามาตลอด 45 ปี จะช่วยนำทางทุกคนผ่านทุกความท้าทาย และสร้างนิยามใหม่ในการทำเกษตรได้อย่างแน่นอน”

ด้านนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดเผยว่า เทรนด์การเกษตรสมัยใหม่มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพดีและสะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้สยามคูโบต้าเตรียมรุกตลาดภายใต้ 2 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

1. กลยุทธ์เน้นขยายตลาดใหม่ คือ กลุ่ม Non Farmer (เกษตรกรมือใหม่) เจาะกลุ่มผู้ที่กำลังเริ่มต้นสนใจการเกษตรได้ทดลองใช้งานเครื่องจักรฯ กลุ่มพืชมูลค่าสูง (High Value Crop) นำเสนอประสิทธิภาพในรูปแบบทำน้อยแต่ได้มาก รองรับการขยายตัวของกลุ่มพืชที่สูงถึง 16% โดยขยายตลาดแทรกเตอร์ต้นกำลังในการต่ออุปกรณ์เพื่อทำงานได้หลากหลาย กลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmer) จับเทรนด์ผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมมาใช้กับการทำเกษตรของตัวเองมากขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 38% 

2. กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดเป็น Smart Farmer  ที่เข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างทั่วถึงทดแทนการใช้แรงงาน ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 168 กลุ่ม และเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร และการบริหารจัดการเครื่องจักรฯ การนำไปรับจ้างเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านกิจกรรมคูโบต้าเชื่อมเครือข่ายชุมชน ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาเราได้เข้าไปส่งเสริมการพัฒนาสินค้าแปรรูปและช่องทางจัดจำหน่ายให้ชุมชนเกษตรต้นแบบจังหวัดเชียงราย และเตรียมขยายผลเพิ่มอีก 5 ชุมชนในปีนี้

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี บริษัทสยามคูโบต้าต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นในแบรนด์ “คูโบต้า” จึงจัดแคมเปญพิเศษ ภายใต้ธีม “ฉลอง 45 ปี เปิดประสบการณ์ครั้งใหญ่ สุขเคียงข้างกันทั้งปี” พบกับสินค้ารุ่นพิเศษ Limited ฉลอง 45 ปี แทรกเตอร์คูโบต้า L-METALLIC EDITION (สี Lava Orange Metallic) รุ่น L5018SP ขนาด 50 แรงม้า และ L4018SP ขนาด 40 แรงม้า โดยจำกัดจำนวนเพียง 1,000 คันเท่านั้น และตอกย้ำความพิเศษแห่งปี ด้วยสติกเกอร์พรีเมียมฉลอง 45 ปี บนทุกสินค้าของคูโบต้าที่จัดจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

นอกจากนี้เรายังเตรียมจัดเต็มความคุ้มค่าจัดมาทุกโปรดี ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย 0% ฟรีค่าอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปีแรกและบัตรน้ำมัน โปรโมชันซื้อน้ำมันตราช้างลุ้นบินฟรีญี่ปุ่น แลกคะแนนลุ้นทองกับคูโบต้าแฟมิลี่ หรือเลือกแลกรับส่วนลดงานบริการที่จัดมาให้แบบสุดคุ้ม ทั้งหมดนี้เราจะใช้วิธีการสื่อสารกับลูกค้าด้วยกลยุทธ์ “4 Os” ได้แก่ On Air, Online, Out Of Home และ On Ground เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกช่องทาง รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษ“45 ปีคูโบต้า 45 ปีแห่งความสุข” ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศพร้อมกันช่วงเดือนพฤษภาคม กิจกรรม “คูโบต้าพันธุ์แกร่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย” แข่งขันทักษะการขับขี่แทรกเตอร์ ทั้ง 45 สนามแข่งทั่วประเทศ เพื่อค้นหาแชมป์ประเทศไทย" และส่งท้ายปีด้วยกิจกรรมขอบคุณลูกค้าที่อยู่เคียงข้างสยามคูโบต้า “คูโบต้าส่งความสุขไม่มีที่สิ้นสุด”
 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ