“กองทุนเงินทดแทน” แนะ เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน นายจ้างและลูกจ้างจะต้อง ควรปฏิบัติอย่างไร ?

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

“กองทุนเงินทดแทน” แนะ เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน นายจ้างและลูกจ้างจะต้อง ควรปฏิบัติอย่างไร ?


กองทุนเงินทดแทนแนะนำวิธีปฏิบัติตนเมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่ในการส่งลูกจ้างเข้ารักษา จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้

1. นายจ้างต้องแน่ใจว่าลูกจ้างประสบกับอันตราย บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานจริง

2. ให้นายจ้างกรอกข้อความในแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ซึ่งชุดหนึ่งมี 2 แผ่น โดยให้ลูกจ้างนำไปแสดงต่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนทำความตกลงไว้

3. ให้นายจ้างส่งสำเนาแบบ กท.44 ไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ,จังหวัด ,สาขา พร้อมแบบแจ้งการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (กท.16) และใบรับรองแพทย์

4. ในการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาตามแบบ กท.44 นี้ หากภายหลังสำนักงานกองทุนเงินทดแทนหรือสำนักงานประกันสังคม วินิจฉัยว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิรับเงินทดแทน นายจ้าง จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาล ที่ให้การรักษาแก่ลูกจ้าง
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ