สพพ.มองแผนปั้นไทย เชื่อมโยงโครงการรถไฟจีน - ลาว

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

สพพ.มองแผนปั้นไทย เชื่อมโยงโครงการรถไฟจีน - ลาว


สพพ. เข้าร่วมการหารือแนวทางการดำเนินนโนยายในบริบทการทูตเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อมโยงของไทยต่อโครงการรถไฟจีน - ลาว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับบริบทการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน - ลาว ซึ่งจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายชุตินทร คงศักดิ์) เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือเพื่อประเมินบริบทและแนวทางการปรับตัวของไทยในมิติต่างๆ ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อมโยงของไทยต่อโครงการรถไฟจีน - ลาว พร้อมทั้งพิจารณาแนวคิดความเชื่อมโยง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายห่วงโซ่อุปทานของไทยภายใต้บริบทใหม่ของโลกหลังโควิด-19

ทั้งนี้ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศใน สปป.ลาว ซึ่งมุ่งเน้นโครงการที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) และสร้างการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Regional Supply Chains) พร้อมทั้งนำเสนอสถานะโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ภารกิจของ สพพ. ที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) ด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศกับโครงการรถไฟจีน - ลาวบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ