“ราชทัณฑ์” เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“ราชทัณฑ์” เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง


ราชทัณฑ์ เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย และข้าราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป การดำเนินการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ดังกล่าวนั้น สิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจของการดำเนินงาน คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือครูพาทำ ผู้รับผิดชอบโครงการภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จะต้องมีทักษะความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอด และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ต้องขัง จึงจะส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองหรืออบรมให้แก่บุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานโครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะได้สืบสาน ต่อยอด และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบกสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาร่วมให้ความรู้ และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 141 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ต่าง ๆ ในครั้งนี้ ต่อยอดไปยังผู้ต้องขังทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนำ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ